وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺴﻤﻲ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر … ﻋﻠﻮي ﺟﺪاﺋﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ …

27 Nov

http://enghelabe-eslami.com/pdf/Enghelab-e-Eslami-686-Kamel.pdf
enghelabe-eslami.com/pdf/Enghelab-e-Eslami-686-Kamel.pdfShareFile Format: PDF/Adobe Acrobat
در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ، داده ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻫﺮﭼﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﺑﺎرﺗﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر اﺳـﺖ، از ﻧﻈـﺮ. ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻴﻢ …. ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ. 19. آ. ﺑﺎن، روزاﻋﺪام دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺎﻃﻤﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان. اﮔﺮ ﺷﺎه ﺑﻪ ﭘﻨﺪ ﻓﺎﻃﻤﻲ ﮔﻮش داده ﺑﻮد. ◅ …… ﺑﺮاي اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا، روزه ﺳﻴﺎﺳﻲ، …… اﺛﺮش ﺑﻪ اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻤﺐ ﻣﻲ. ﻣﺎﻧﺪ …… وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺴﻤﻲ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر … ﻋﻠﻮي ﺟﺪاﺋﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ …. زﻳﺎد ﺑﺎﺑﻚ دادﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ زﻧﺪان …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: